Kraftstoffverbrauch und Emissionen

Panamera Turbo S E-Hybrid (NEFZ)*

2,7

l/100 km

62

g/km

21,8

kWh/100 km

Panamera Turbo S E-Hybrid (WLTP)*

2,9 - 2,7

l/100 km

66 - 62

g/km

24,6 - 24,0

kWh/100 km

48 - 50

km

Taycan Turbo (NEFZ)*

26

kWh/100 km

Taycan Turbo (WLTP)*

23,6 - 20,2

kWh/100 km

435 - 507

km

Cayenne (NEFZ)*

9,4 - 9,2

l/100 km

215 - 210

g/km

Cayenne (WLTP)*

12,5 - 11,5

l/100 km

283 - 259

g/km

718 Cayman GT4 (NEFZ)*

10,9 - 10,2

l/100 km

249 - 232

g/km

718 Cayman GT4 (WLTP)*

11,1 - 10,7

l/100 km

251 - 242

g/km

911 GT3 (NEFZ)*

13,3 - 12,4

l/100 km

304 - 283

g/km

911 GT3 (WLTP)*

13,0 - 12,9

l/100 km

294 - 292

g/km

911 GT3 RS (NEFZ)*

12,8

l/100 km

291

g/km

911 Carrera (NEFZ)*

9,4

l/100 km

215

g/km

911 Carrera (WLTP)*

10,8 - 10,3

l/100 km

245 - 233

g/km

Panamera Turbo S E-Hybrid (NEFZ)*

Kraftstoffverbrauch/Emissionen (NEFZ)*

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 2,7 l/100 km

CO₂-Emission kombiniert: 62 g/km

Stromverbrauch kombiniert: 21,8 kWh/100 km

Panamera Turbo S E-Hybrid (WLTP)*

Kraftstoffverbrauch/Emissionen (WLTP)*

Verbrauch gewichtet (PHEV-Modellreihe): 2,9 - 2,7 l/100 km

CO₂-Emission kombiniert (WLTP): 66 - 62 g/km

Stromverbrauch kombiniert (gewichtet) (Modellreihe): 24,6 - 24,0 kWh/100 km

Elektrische Reichweite WLTP (EAER) (Modellreihe): 48 - 50 km

Elektrische Reichweite WLTP innerorts (EAER city) (Modellreihe): 49 - 50 km

Taycan Turbo (NEFZ)*

Kraftstoffverbrauch/Emissionen (NEFZ)*

Stromverbrauch kombiniert: 26 kWh/100 km

Taycan Turbo (WLTP)*

Kraftstoffverbrauch/Emissionen (WLTP)*

Stromverbrauch kombiniert (WLTP): 23,6 - 20,2 kWh/100 km

Reichweite kombiniert (WLTP): 435 - 507 km

Reichweite Stadt (WLTP): 537 - 630 km

Cayenne (NEFZ)*

Kraftstoffverbrauch/Emissionen (NEFZ)*

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 9,4 - 9,2 l/100 km

CO₂-Emission kombiniert: 215 - 210 g/km

Cayenne (WLTP)*

Kraftstoffverbrauch/Emissionen (WLTP)*

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 12,5 - 11,5 l/100 km

CO₂-Emission kombiniert (WLTP): 283 - 259 g/km

718 Cayman GT4 (NEFZ)*

Kraftstoffverbrauch/Emissionen (NEFZ)*

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 10,9 - 10,2 l/100 km

CO₂-Emission kombiniert: 249 - 232 g/km

718 Cayman GT4 (WLTP)*

Kraftstoffverbrauch/Emissionen (WLTP)*

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 11,1 - 10,7 l/100 km

CO₂-Emission kombiniert (WLTP): 251 - 242 g/km

911 GT3 (NEFZ)*

Kraftstoffverbrauch/Emissionen (NEFZ)*

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 13,3 - 12,4 l/100 km

CO₂-Emission kombiniert: 304 - 283 g/km

911 GT3 (WLTP)*

Kraftstoffverbrauch/Emissionen (WLTP)*

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 13,0 - 12,9 l/100 km

CO₂-Emission kombiniert (WLTP): 294 - 292 g/km

911 GT3 RS (NEFZ)*

Kraftstoffverbrauch/Emissionen (NEFZ)*

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 12,8 l/100 km

CO₂-Emission kombiniert: 291 g/km

911 GT3 RS (WLTP)*

Kraftstoffverbrauch/Emissionen (WLTP)*

911 Carrera (NEFZ)*

Kraftstoffverbrauch/Emissionen (NEFZ)*

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 9,4 l/100 km

CO₂-Emission kombiniert: 215 g/km

911 Carrera (WLTP)*

Kraftstoffverbrauch/Emissionen (WLTP)*

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 10,8 - 10,3 l/100 km

CO₂-Emission kombiniert (WLTP): 245 - 233 g/km